Regulamin Sklepu Internetowego

Postanowienia ogólne

§ 1. Usługodawcą w sklepie internetowym dostępnym pod adresem elektronicznym www.Coffee-Point.PL jest Waldemar Kryniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Autoryzowany Zakład Usłuogowo-handlowy "Mors" z siedzibą w miejscowości Tarnów, 33 - 100, ul. Graniczna 8A, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Numer NIP:  8731012559, numer REGON:  850363380, adresie poczty elektronicznej: biuro@coffee-point.pl o numerze telefonu: 694466211
§ 2. Waldemar Kryniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Autoryzowany Zakład Usłuogowo-handlowy "Mors" zajmuje się sprzedażą sprzętu AGD oraz kawy i prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3. Kontakt ze sklepem możliwy jest pod adresem email: biuro@coffee-point.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem elektronicznym sklepu  www.coffee-point.pl lub pod numerem telefonu: 694-466-211
§ 4. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna – sprzedaży.
§ 5. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz do Internetu.
§ 6. Zabrania się użytkownikowi sklepu internetowego ingerencji w jego oprogramowanie oraz umieszczania treści o charakterze bezprawnym.

 

Warunki zawierania umowy

§ 1. Informacje handlowe oraz produkty zamieszczone pod adresem elektronicznym Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.
§ 2. Usługodawca/Sklep zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.
§ 3. Cena Produktu uwidoczniona pod adresem elektronicznym Sklepu podana jest w złotych polskich, jest ceną brutto i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
§ 4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie Zamówienia złożonego za pośrednictwem Internetu.
§ 5. Zamówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.
§ 6. W celu złożenia zamówienia Kupujący dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu "Dodaj do koszyka".
§ 7. Akceptacja koszyka następuje na podstawie przycisku „Zamówienie” w wyniku czego Kupujący jest przekierowywany do opcji "Wybierz sposób płatności" w celu wyboru sposobu płatności, następnie do opcji "Wybierz sposób dostawy" w celu wyboru sposobu dostawy, następnie do formularza "Dane do wysyłki" w celu uzupełnienia danych do wysyłki.
8. Jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę zakupu, uzupełnia pole "Faktura" w opcji "Faktura / Paragon", a nastepnie  formularz "Dane do faktury".
§ 9. Kupujący składa zamówienie za pomocą przycisku "Zamawiam".
§ 10. Osoba składająca zamówienie oświadcza jednocześnie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
§ 11. Złożenie zamówienia oznacza, że Kupujący zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
§ 12. Poprawnie złożone zamówienie powinno zawierać pełne oraz zgodne z prawdą dane osoby składającej zamówienie:
- imię i nazwisko kupującego lub nazwę firmy,
- dane adresowe do dostawy: miejscowość, kod, ulica, numer budynku/lokalu,
- telefon oraz adres email w celu weryfikacji zamówienia oraz dla firmy kurierskiej w celu powiadomienia o statusie przesyłki,
- określenie zakupionego produktu przez dodanie go do koszyka,
- cenę towaru.
§ 13. Poprawne co do formy złożenie Zamówienia potwierdzane jest przez Sklep wysłanym emailem na adres elektroniczny Kupującego.
§ 14. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje przez przesłanie Kupującemu wiadomości email, która zawiera:
- potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
- oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
§ 15. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez składającego ofertę (Kupującego) oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji co następuje przez wysłanie do Kupującego zwrotnego emaila.
§ 16. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT.

 

Sposób płatności i wysyłki

§ 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1. Przelew natychmiastowy realizowany za pomocą Dotpay
2. Przedpłata - płatność przelewem na rachunek bankowy

Nazwa sprzedawcy: A.Z.U.H. "Mors" Waldemar Kryniewski
Adres sprzedawcy: ul. Graniczna 8A, 33-100 Tarnów
Numer rachunku bankowego:  97 1020 4955 0000 7502 0009 5976
PKO BP Odział 1 w Tarnowie
Tytuł: Nr Zamówienia 

 3. Zapłata w siedzibie firmy (gotówka / karta płatniczna / blik)

Realizacja zamówienia

§ 1. Po Zatwierdzeniu zamówienia oraz z chwilą wpłynięcia środków na rachunek Sprzedawcy następuje realizacja zamówienia, która zwykle trwa od 1 – 4 dni robocze, nie dłużej jednak niż 14 dni.
§ 2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym firmy.
§ 3. Standardowy czas dostawy kurierem to 2 – 4 dni robocze.
§ 4. Przy dostawie towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru zamówionego towaru.
§ 5. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki (np. kartonu lub taśmy), niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu towar w celu sporządzenia przez Dostawcę Protokołu Zwrotu.
§ 6. Przesyłki do hoteli, szpitali, dużych firm, urzędów administracji i innego rodzaju instytucji firma kurierska dostarcza do recepcji lub sekretariatu.

 

Zwroty i reklamacje

§ 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni.
§ 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
§ 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym - nienaruszone oryginalne opakowanie produktów.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
§ 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
§ 5. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności towaru z zamówieniem.
§ 6. Zwrot Wartości koszyka następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
§ 7. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania wartości koszyka do czasu zwrotu towaru.
§ 8. Zwrot wartości koszyka następuje na rachunek wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu.
§ 9. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
§ 10. Zawiadomienia o niezgodności Zamówienia z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać przez przesłanie wiadomości email na adres: biuro@coffee-point.pl
§ 11. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul. Graniczna 8A, 33-100 Tarnów.
§ 12. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni.
§ 13. Miejscem składania reklamacji jest siedziba firmy A.Z.U.H. "Mors", ul. Graniczna 8A, 33-100 Tarnów
§ 14. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
§ 15. Zgodnie z ustawą z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący traci uprawnienia przewidziane z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli przed upływem 1 miesiąca od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.