Regulamin Sklepu Internetowego

Postanowienia ogólne

§ 1. Usługodawcą w sklepie internetowym dostępnym pod adresem elektronicznym www.Coffee-Point.PL jest Waldemar Kryniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Autoryzowany Zakład Usłuogowo-handlowy "Mors" z siedzibą w miejscowości Tarnów, 33 - 100, ul. Graniczna 8A, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Numer NIP:  8731012559, numer REGON:  850363380, adresie poczty elektronicznej: biuro@coffee-point.pl o numerze telefonu: 694466211
§ 2. Waldemar Kryniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Autoryzowany Zakład Usłuogowo-handlowy "Mors" zajmuje się sprzedażą sprzętu AGD oraz kawy i prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3. Kontakt ze sklepem możliwy jest pod adresem email: biuro@coffee-point.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem elektronicznym sklepu  www.coffee-point.pl lub pod numerem telefonu: 694-466-211
§ 4. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna – sprzedaży.
§ 5. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz do Internetu.
§ 6. Zabrania się użytkownikowi sklepu internetowego ingerencji w jego oprogramowanie oraz umieszczania treści o charakterze bezprawnym.

 

Warunki zawierania umowy

§ 1. Informacje handlowe oraz produkty zamieszczone pod adresem elektronicznym Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.
§ 2. Usługodawca/Sklep zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.
§ 3. Cena Produktu uwidoczniona pod adresem elektronicznym Sklepu podana jest w złotych polskich, jest ceną brutto i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
§ 4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie Zamówienia złożonego za pośrednictwem Internetu.
§ 5. Zamówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.
§ 6. W celu złożenia zamówienia Kupujący dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu "Dodaj do koszyka".
§ 7. Akceptacja koszyka następuje na podstawie przycisku „Zamówienie” w wyniku czego Kupujący jest przekierowywany do opcji "Wybierz sposób płatności" w celu wyboru sposobu płatności, następnie do opcji "Wybierz sposób dostawy" w celu wyboru sposobu dostawy, następnie do formularza "Dane do wysyłki" w celu uzupełnienia danych do wysyłki.
8. Jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę zakupu, uzupełnia pole "Faktura" w opcji "Faktura / Paragon", a nastepnie  formularz "Dane do faktury".
§ 9. Kupujący składa zamówienie za pomocą przycisku "Zamawiam".
§ 10. Osoba składająca zamówienie oświadcza jednocześnie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
§ 11. Złożenie zamówienia oznacza, że Kupujący zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
§ 12. Poprawnie złożone zamówienie powinno zawierać pełne oraz zgodne z prawdą dane osoby składającej zamówienie:
- imię i nazwisko kupującego lub nazwę firmy,
- dane adresowe do dostawy: miejscowość, kod, ulica, numer budynku/lokalu,
- telefon oraz adres email w celu weryfikacji zamówienia oraz dla firmy kurierskiej w celu powiadomienia o statusie przesyłki,
- określenie zakupionego produktu przez dodanie go do koszyka,
- cenę towaru.
§ 13. Poprawne co do formy złożenie Zamówienia potwierdzane jest przez Sklep wysłanym emailem na adres elektroniczny Kupującego.
§ 14. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje przez przesłanie Kupującemu wiadomości email, która zawiera:
- potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
- oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
§ 15. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez składającego ofertę (Kupującego) oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji co następuje przez wysłanie do Kupującego zwrotnego emaila.
§ 16. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT.

 

Sposób płatności i wysyłki

§ 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1. Przelew natychmiastowy realizowany za pomocą Dotpay
2. Przedpłata - płatność przelewem na rachunek bankowy

Nazwa sprzedawcy: A.Z.U.H. "Mors" Waldemar Kryniewski
Adres sprzedawcy: ul. Graniczna 8A, 33-100 Tarnów
Numer rachunku bankowego:  97 1020 4955 0000 7502 0009 5976
PKO BP Odział 1 w Tarnowie
Tytuł: Nr Zamówienia 

 3. Zapłata w siedzibie firmy (gotówka / karta płatniczna / blik)

Realizacja zamówienia

§ 1. Po Zatwierdzeniu zamówienia oraz z chwilą wpłynięcia środków na rachunek Sprzedawcy następuje realizacja zamówienia, która zwykle trwa od 1 – 4 dni robocze, nie dłużej jednak niż 14 dni.
§ 2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym firmy.
§ 3. Standardowy czas dostawy kurierem to 2 – 4 dni robocze.
§ 4. Przy dostawie towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru zamówionego towaru.
§ 5. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki (np. kartonu lub taśmy), niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu towar w celu sporządzenia przez Dostawcę Protokołu Zwrotu.
§ 6. Przesyłki do hoteli, szpitali, dużych firm, urzędów administracji i innego rodzaju instytucji firma kurierska dostarcza do recepcji lub sekretariatu.

 

Zwroty i reklamacje

§ 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni.
§ 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
§ 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym - nienaruszone oryginalne opakowanie produktów.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
§ 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
- świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
§ 5. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności towaru z zamówieniem.
§ 6. Zwrot Wartości koszyka następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
§ 7. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania wartości koszyka do czasu zwrotu towaru.
§ 8. Zwrot wartości koszyka następuje na rachunek wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu.
§ 9. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
§ 10. Zawiadomienia o niezgodności Zamówienia z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać przez przesłanie wiadomości email na adres: biuro@coffee-point.pl
§ 11. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul. Graniczna 8A, 33-100 Tarnów.
§ 12. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni.
§ 13. Miejscem składania reklamacji jest siedziba firmy A.Z.U.H. "Mors", ul. Graniczna 8A, 33-100 Tarnów
§ 14. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
§ 15. Zgodnie z ustawą z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący traci uprawnienia przewidziane z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli przed upływem 1 miesiąca od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

Panel Tool

Full Width Boxed Large
Yes No

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear